Članicam JJZS in organom JJZS


Izvršni odbor JJZS je na podlagi 23. člena Statuta na seji 16. 2. 2015 sprejel sklep o sklicu redne seje skupščine, ki bo 22. 3. 2016 ob 18.00 uri v Dvorani Tabor, sejna soba v 1. nad., Koresova 7, 2000 Maribor.

 

Predlagan dnevni red seje:

1. ugotavljanje sklepčnosti;

2. izvolitev delovnega predsedstva;

3. potrditev dnevnega reda;

4. pregled zapisnika zadnje skupščine;

5. obravnava in sprejem poročila nadzornega odbora;

6. obravnava in sprejem poročil delovnih teles in sekcij ter poslovnega poročila za leto 2015;

7. izredna napredovanja;

8. obravnava predloga Zakona o športu;

9. aktivnosti JJIF in JJEU;

10. razno.


V ponedeljek, 14.3.2016, se sestane Nadzorni odbor zveze, nakar bomo delegatom posredovali še dodatno gradivo.

Povezava do gradiva za skupšćino: https://www.dropbox.com/sh/ogcex0ujlmea3vi/AAC9Uzep0rksrVKk_cz0wvqCa?dl=0